Hållbart ledarskap – nyckeln till friskare arbetsplatser

Den

Mer...

Dela inlägget


hållbart ledarskap

Allt fler vill ha ett arbetsliv som håller både för chefer och medarbetare. Nu finns hjälp för er som ännu inte fått fart på arbetet kring den nya lagen – den som gav arbetsgivarna större ansvar för personalens hälsa.

Det är nu exakt ett år sedan Arbetsmiljöverket satte ner foten och sa stopp: vi måste vända trenden med alla sjukskrivningar. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa på jobbet hade ökat med 70 procent sedan 2010 och kostnaderna för sjukförsäkringen var uppe i 78 miljarder kronor.

I en ny lag gjordes över en natt arbetsgivaren juridiskt ansvarig även för personalens psykiska hälsa. Än är det för tidigt för att se några effekter av den på sjukskrivningarna. Men lagen har fått fart på Sveriges företag. Det säger Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet som forskat om hållbara organisationer och hållbart ledarskap i många år.

– Vi märker ett ökat intresse från alla håll. Några har fått upp ögonen för det för första gången, andra har varit intresserade av att driva frågorna under en längre tid och fått bättre argument i och med de nya föreskrifterna. Det har varit fullsatt på nästan varje föreläsning det senaste året, säger hon.

Tillsammans med sin kollega Andrea Eriksson tog hon fram ett arbetsmaterial för hur chefer och medarbetare kan jobba för ett mer hållbart arbetsliv, som sedan av en ren slump råkade komma exakt när den nya lagen började gälla. Det blev då som en praktisk handledning till genomförandet av lagen i organisationerna. Materialet är en bearbetning av deras forskning, uppblandad med robust kunskap för att göra det attraktivt att använda.

– Ofta blir det fokus på medarbetarna, men vi ville även fokusera på chefen som person. Kontinuitet i chefsskapet är extra viktigt i ett arbetsliv som är i ständig förändring. Därför tänker vi att chefen behöver känna sig själv och trivas i sitt chefsskap – så att hon vill stanna kvar.

Vad är ett hållbart ledarskap?

– Det handlar om att skapa en stimulerande arbetsmiljö där medarbetare och chefer har det de behöver för att kunna göra det de ska göra. Och sedan måste det givetvis leda till att stärka upp kärnverksamheten, och ge goda resultat i verksamheten, säger Lotta Dellve.

3 vägar till nöjd & frisk personal

Att vara i sitt sammanhang

Hälsa är relativt. Man kan både vara frisk och må dåligt och vara sjuk och må bra. Något som påverkar hur vi känner oss är vår känsla av sammanhang. Det upptäckte Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, när han undersökte vad som gjorde att vissa människor klarade av upplevelser i koncentrationsläger utan att påverkas särskilt mycket, medan andra gick under. Hans KASAM-modell visar att vi behöver uppleva tre saker för att må bra: Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. På jobbet kan det innebära det här:

Begriplighet: Kunskap om omvärlden och organisationen. Att veta vad man ska göra och vad som förväntas av en. Kunskap om kommande förändringar och återkoppling från chef, kollegor och klienter.

Hanterbarhet: Att ha tillräckligt med material, verktyg och människor i en tydlig organisation. Att känna att man har yrkeskunnande, social kompetens och ork nog att utföra sina uppgifter.

Meningsfullhet: Att känna sig motiverad av visioner, mål och rimlig lön. Att dela organisationens värderingar och uppleva att jobbet ger en positiva upplevelser och bra relationer.

Uppgift: Är din arbetssituation begriplig, hanterbar och meningsfull? Gör tre spalter och se din egen känsla av KASAM.

Arbetsengagemang

Engagemang ger kraft. En engagerad person är också mindre deprimerad, sover bättre och tar sig an utmaningar bättre. Organisationen kan se positiva effekter av engagemang, som ökad kundnöjdhet, ökad kvalitet, färre arbetsskador och säkerhetsrisker, bättre prestation, ökad innovation, minskad sjukskrivning, finansiella vinster och besparingar.
Det är lätt att tro att ett engagemang måste komma inifrån, men det kan också väckas av rätt arbetsförhållanden och en balans mellan krav och resurser.

Utmanande krav kan vara positivt för arbetsengagemang, det kan till exempel vara att många och viktiga saker behöver göras snabbt. Är kraven för högt ställda kan engagemanget stärkas genom att de orimliga kraven minskas.

Resurser kan vara ett bra ledarskap, måltydlighet, att få feedback på sitt arbete, att det finns tillit och att ha inflytande och kunna utvecklas. Den här typen av stärkta resurser är viktiga.

Personliga resurser som hopp, optimism, målinriktad självkänsla, att ha ett öppet utforskande sinne och vara positiv till utveckling, kan stärka arbetsengagemang och underlätta att de resurser som finns tas tillvara.

Uppgift: Reflektera över och skriv ner vilka resurser och utmaningar som är viktiga och behöver utvecklas (a) för dig som chef, (b) på den enhet du leder.

Värderingar

Forskning visar att ensidiga prioriteringar av ekonomiska värden framför andra värden som exempelvis kvalitet i arbete och arbetsförhållanden, har lett till ökad ohälsa bland anställda. En hållbar organisation behöver arbetsglädje och engagemang i utvecklingsarbetet och ta hänsyn till perspektiv som rör effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Det finns gemensamma centrala dimensioner, som ledarskap, struktur, måltydlighet, kompetens och kommunikation, som bidrar till effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö.
Uppgift: Reflektera över och skriv ner: Vilka mål finns för våra pågående utvecklingsarbeten? Vilka värden prioriteras? Hur kan vi arbeta med prioriteringar för att bygga bredare hållbarhet?

Läs mer!

Dessa uppgifter är ett utdrag ur arbetsmaterialet Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Hela materialet finns att ladda ner här.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap

Kommer du ihåg? Det här säger lagen:

  1.  Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare vet hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.
  2. Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.
  3. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås med arbetet, om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Hela direktivet hittar du här!

 

Adeccos syn på hållbart ledarskap

Vi lever i en tid då förändringstakten, kraven och konkurrensen ständigt ökar. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan och sjukskrivningstalen, medan engagemanget minskar i våra organisationer. Den 31 mars 2016 kom den nya föreskriften inom Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) vilket innebär att företag behöver stärka kunskapen i hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkar oss människor, sätta rutiner och mål för detta och få in det i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Under året har Adecco utbildat många chefer i ”Hållbart ledarskap” med inriktning på de nya föreskrifterna, förändring, stresshantering, kommunikation, feedback och hur vi skapar friska arbetsplatser. Utbildningen börjar med att vi klargör ”VAD” de nya föreskrifterna innebär, vilket ansvar företaget, chefer men även medarbetare har gällande arbetsmiljön. Vad innebär arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling för dig? Hur ser företagets arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål ut och hur förankrat är det systematiska arbetsmiljöarbetet? Vi tydliggör vad det kostar med en bristfällig introduktion av en ny medarbetare, konflikter, att vi tappar talanger eller att vi saknar en tydlig rehabiliteringsplan för folk som ofta är sjuka. Därefter fokuserar vi på ”Hur” vi ska kunna göra oss socialt och mentalt hållbara genom att diskutera begreppet stress, återhämtning, effektivitet och reflektion. Det finns olika sorters stress: positiv stress, negativ stress, inre stress och yttre stress men egentligen är stress bara en metafor. Den viktiga frågan är ”Vad är stress för dig?”. Hur kan du skapa tid för återhämtning, jobba med mental träning, mental ergonomi så vi jobbar med hjärnan istället för mot hjärnan? Under utbildningarna har vi sett vikten av företagets värderingar, ledningens prioriteringar och ledarskapets betydelse.

Vi har träffat chefer som tar sig tid för reflektion, som ser till att få de förutsättningar de behöver för att må bra, sätter gränser, som ser sitt största uppdrag som chef att se, bekräfta och stödja sina medarbetare och som aktivt jobbar med att delegera. Vi har också träffat chefer som fastnat i det operativa, som kommer på sig själv att enbart följa upp resultatmål och aldrig egentligen fråga medarbetarna hur de mår, som fastnar i instruktioner och får frågor från medarbetarna från tidig morgon till sena kvällen, som uttryckligen vaknar av att kunderna ringer och som varken kan ta semester eller helg utan att jobbtelefonen ringer. Hållbart ledarskap handlar om att äga sin tid, vara snäll mot sig själv, sätta gränser, ställa krav, att vara närvarande, att se och bekräfta sina medarbetare och skapa forum för dialog. Grunden ligger i ledarskapet – får vi hållbara chefer kan vi skapa hållbara medarbetare och ett hållbart arbete där alla mår riktigt, riktig bra och där vi trivs och känner arbetsglädje!

Har ni inte kommit igång med ert arbete gällande OSA så hjälper Adecco er gärna och vill ni erbjuda era ledare utbildning inom Hållbart ledarskap så har vi utbildningar inom detta!